Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT H.S.V. ‘t Pluimke


Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
de vereniging: H.S.V. ’t Pluimke gevestigd te Nuenen
de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 25-04-2023, door notaris DAVID BASTIAAN SJERP te Eindhoven
het bestuur: het bestuur van de vereniging.


Contributiebetaling

Artikel 2

De jaarlijkse contributie moet door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling op een door het
bestuur te bepalen moment worden voldaan. Betaling kan op één of meer van de hierna
genoemde manieren gebeuren:

- in contanten bij een verkooppunt van lidmaatschapsbewijzen;
- door overschrijving naar een bank- of girorekening van de vereniging;

Indien de contributie niet tijdig is betaald, kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet tijdig is voldaan kan worden verhoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.

Artikel 3

Iedereen die lid is van de vereniging, vist in ons viswater en/of deelneemt aan onze activiteiten, onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels. Wie dat doet, is van harte welkom.

Overtredingen

Artikel 4
Bij het begaan van overtredingen kan het lid tijdelijk geschorst of geroyeerd worden.
Het lid kan hier altijd in beroep gaan tijdens de eerst volgende ALV. Zie ook de statuten Artikel 5.4.

De overtredingen bestaan uit:

 1. het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften alsmede het niet nakomen van de voorwaarden van door de vereniging uitgereikte schriftelijke toestemming(en);
 2. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis;
 3. het gebruik van verboden vis- of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen toestemming heeft;
 4. het vissen op onsportieve wijze;
 5. het zich schuldig maken aan dierenkwelling;
 6. het vissen zonder schriftelijke toestemming en/of meewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder schriftelijke toestemming in wateren waarvan de vereniging het visrecht heeft dan wel water waarvoor de vereniging een machtiging heeft;
 7. het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren;
 8. handelingen te verrichten die kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen;
 9. vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;
 10. het niet naleven van de omgangsregels (zie bijlage bij dit Huishoudelijk Reglement)
 11. ander onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.


Commissie water- en visstandbeheer

Artikel 5

1. De commissie water- en visstandbeheer bestaat bij voorkeur uit één tot vier leden. Het bestuur wijst een coördinator aan. De commissie water- en visstandbeheer adviseert het bestuur met betrekking tot het visserijkundig beheer van de wateren waarvan de vereniging het visrecht heeft. De commissie zal daartoe zoveel mogelijk gegevens (laten) verzamelen betreffende de waterkwaliteit, de visstand, de bevisbaarheid en overige relevante onderwerpen inzake de voor de vereniging van belang zijnde wateren.

2. De commissie rapporteert periodiek maar tenminste eenmaal per jaar haar bevindingen aan het bestuur. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.

3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste twee commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Wedstrijdcommissie


Artikel 6

1. De wedstrijdcommissie bestaat bij voorkeur uit één tot vier leden. Het bestuur wijst een coördinator aan.

2. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te (laten) organiseren.

De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en datum worden vastgesteld in overleg met het bestuur. De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen wat zij ter goedkeuring voorlegt aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.

3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste twee commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluit worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. 

De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.


Controlecommissie

Artikel 7

De controlecommissie bestaat bij voorkeur uit één tot vijftien leden. Het bestuur wijst een coördinator aan. 

1. Het bestuur stelt het aantal controleurs vast en reikt aan hen een legitimatiebewijs uit. Een controleur wordt benoemd voor onbepaalde tijd en kan op elk moment uit die functie worden ontheven door het bestuur.
2. De controleurs controleren op de naleving van de bepalingen van de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften en de voorwaarden van de door of namens de vereniging uitgegeven toestemmingen, alsmede de overtredingen welke zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
3. Houders van toestemmingen zijn verplicht de door of namens de vereniging uitgereikte toestemming(en) en andere bescheiden op eerste aanvraag aan een controleur te overhandigen ter controle.
4. De controleurs zijn verplicht zich bij een controle behoorlijk te legitimeren.
5. In het huishoudelijk reglement kunnen met betrekking tot controles en controleurs nadere regels worden opgenomen.

Evenementencommissie

Artikel 8

De evenementencommissie bestaat bij voorkeur uit één tot vijf leden. Het bestuur wijst een coördinator aan. De taken van bestaan uit het organiseren van evenementen niet zijnde viswedstrijden. Denk aan een feestmiddag of uitje.

Jeugdcommissie

Artikel 9

1. De jeugdcommissie bestaat bij voorkeur uit één tot vier leden. Het bestuur wijst een coördinator aan.
2. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur jeugdactiviteiten – bijv. vislessen op basisscholen - te organiseren. De bijzonderheden van een jeugdactiviteit, waaronder het bepalen van plaats en datum worden vastgesteld in overleg met het bestuur.
3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.

Bijlage 1: Omgangsregels 

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van

ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle vrijwilligers, (medewerkers) en leden, maar ook andere bezoekers (bijvoorbeeld ouders van jeugdleden) dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet en neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.