Statuten

STATUTENWIJZIGING VERENIGING
 

Heden, vijf en twintig april tweeduizend drie en twintig, verscheen te Eindhoven voor mij, mr
DAVID BASTIAAN SJERP, notaris gevestigd te Eindhoven:
de heer Adrianus Wilhelmus Maria Warmoeskerken, geboren te Eindhoven op tweeëntwintig
januari negentienhonderdeenenvijftig (22-01-1951), zich identificerende met zijn paspoort
met kenmerk NY56KLKJ8, uitgegeven te Geldrop-Mierlo op dertien juni tweeduizend
veertien (13-06-2014), wonende te 5667 PJ Geldrop, gemeente Geldrop-Mierlo, Lepelaar 13
en gehuwd.

De comparant verklaarde:

 • dat op een en twintig augustus negentienhonderdtwee en zestig (21-08-1962) werd opgericht
  de vereniging Hengelsportvereniging "'t Pluimke", statutair gevestigd te Nuenen, feitelijk
  gevestigd te 5674 PR Nuenen, Van Kemenadelaan 8 en ingeschreven in het Handelsregister
  van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236127, hierna te noemen "de vereniging";
 • dat de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering op
  twaalf oktober negentienhonderdtwee en zestig (12-10-1962), welke statuten zijn goedgekeurd
  bij Koninklijk Besluit op twee en twintig april negentienhonderdvier en zestig (22-04-
  1964). De statuten zijn daarna nimmer gewijzigd;
 • dat in de op 23-03-2023 gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging
  op rechtsgeldige wijze is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen;
 • dat van het vorenstaande blijkt uit de notulen van die vergadering, van welke notulen een kopie
  aan deze akte zal worden gehecht;
 • dat hij, comparant, door het bestuur in voormelde vergadering gemachtigd is om de statutenwijziging
  notarieel vast te leggen;
 • dat ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van de vereniging gewijzigd luiden als
  volgt:
   

“Naam en Zetel
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Hengelsportvereniging ‘t Pluimke.
  De verkorte naam luidt: H.S.V. ’t Pluimke.
 2. Zij is gevestigd in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Doel
Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is:
  a. het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;
  b. het beschermen en verbeteren van de visstand;
  c. het behartigen van de belangen op hengelsportgebied van de sportvissers in het algemeen
  en van de leden en de jeugdleden van de vereniging in het bijzonder.
 2. De vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking
  met andere hengelsportverenigingen door:
  a. het kopen, huren of op andere wijze, met of zonder lasten, ter beschikking krijgen van
  vis- en looprecht, viswater, terreinen, opstallen en van overige zaken, die de beoefening
  van de hengelsport kunnen bevorderen;
  b. te streven naar wettelijke regelingen en andere overheidsmaatregelen, waardoor de belangen
  van de hengelsport worden gewaarborgd en mogelijk bevorderd;
  c. het in stand houden en verbeteren van een milieu dat aan de beoefening van de hengelsport
  zoveel mogelijk kansen biedt;
  d. het zo nodig uitzetten van vissoorten die voor de hengelsport en/of het milieu van belang
  zijn of kunnen zijn en overigens het zoveel mogelijk op peil houden van de visstand in
  het ter beschikking van de (jeugd)leden staande viswater; en
  e. alle overige wettige middelen welke de doelstellingen van de vereniging kunnen bevorderen.
   

Duur
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent (ere)leden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur
als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden
verkregen.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
  boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
  opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
  einde van het eerstvolgende boekjaar.
  Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
  a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
  voortduren;
  b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun
  verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij
  het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
  vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende
  boekjaar door het bestuur worden gedaan:
  - wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan
  zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft
  voldaan;
  - wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door
  de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
  De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
  einde van het eerstvolgende boekjaar.
  De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,
  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
  voortduren.
  De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
  de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de
  vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo
  spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken
  lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij
  de algemene ledenvergadering.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid
  heeft geen stemrecht.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage
  voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
   

Donateurs
Artikel 6

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd
  het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen,
  waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij
  hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.


Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt (per categorie
leden) vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een
  voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De diverse functies kunnen ook
  door één persoon worden vervuld.
 2. De bestuursleden worden (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in
  functie worden benoemd) door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de
  vereniging.
  De algemene ledenvergadering stelt, met inachtneming van het hiervoor onder lid 1 van dit
  artikel bepaalde, het aantal bestuursleden vast.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
  ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot
  schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden
  daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld
  zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
  raadsman doen bijstaan.
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar
  wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
  ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken
  rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het
  bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
  ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11
  tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
   

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd
  te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring
  van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
  borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
  zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het
  bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders, berust het bestuur van de
  vereniging tijdelijk bij één door het bestuur daartoe voor onbepaalde tijd aangewezen
  persoon.
 4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een
  direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
  vereniging. Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder een tegenstrijdig belang heeft
  en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan zijn of is de betreffende
  bestuurders toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is
  het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast
  welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.
 5. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
  recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet
  bovenmatig vacatiegeld.
   

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
  bestuursleden.

Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair
is gevestigd.

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de
  donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
  ledenvergadering zijn uitgenodigd.
  Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt
  behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
  ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk
  volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten
  hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering
  bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
  van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
  worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
  voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij
  verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee
  personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de
  twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
   

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
  door een van de overige, door de algemene vergadering aan te wijzen, bestuursleden.
  Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag
  van een stemming, is beslissend.
  Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een
  niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
  daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de
  vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
  een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
  secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
  Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
  vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
  ondertekend.
   

Artikel 14

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
  Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes
  maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
  algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn
  jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt
  de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
  algemene ledenvergadering over.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van
  een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na
  verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat
  zij deze verplichtingen nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene
  ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in
  artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering,
  jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen
  uitmaken.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
  gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
  inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis,
  dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De
  commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
   

Artikel 15

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit
  wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is
  het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden
  binnen vier weken na indiening van het verzoek.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
  verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze
  als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in de plaats van
  vestiging van de vereniging veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
  bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling
  aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
   

Statutenwijziging
Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
  ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
  statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
  statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de
  vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
  opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop
  van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
  besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte
  stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
  ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
  statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
  een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te
  leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.
   

Ontbinding en vereffening
Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit
  van de algemene ledenvergadering tot fusie of tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit tot ontbinding
  (opheffing) vast dat een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen
  nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
  vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
  mogelijk van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
  toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer
  aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende
  tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als
  zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 18

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin
  onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
  statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16
  leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 19
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen
overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, waaronder ook berichtgeving langs elektronische
weg valt.

Slotbepaling
Artikel 20
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.”

VOLMACHT EVENTUELE VERBETERINGEN VAN DE AKTE
Partijen verlenen hierbij onherroepelijke volmacht aan ieder van de medewerkers werkzaam op het
kantoor van de bewaarder van deze akte om de onderhavige akte te verbeteren op onjuistheden
indien dit noodzakelijk is wegens een (onmiskenbare) onjuistheid, zoals bijvoorbeeld een onjuiste
vermelding van partijen, een onjuiste verwerking van de overeenkomst (opdracht) of een
anderszins (kennelijk) onjuiste vermelding of omschrijving. De volmacht wordt ook verleend voor
andere onjuistheden in de ruimste zin bedoeld, echter is de volmacht dán alleen geldig met vooraf
verkregen toestemming van de partijen/volmachtgevers.

SLOT
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is daaronder tevens begrepen
niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd
geweest.

De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden ter plaatse en op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft
verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen,
te zijn gewezen op de gevolgen die voor hem uit de akte voortvloeien en op volledige voorlezing
van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,
eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.